Thông báo V/v Tổ chức chào cờ tháng 9/2017

Thực hiện kế hoạch tổ chức chào cờ hàng tháng năm học 2017-2018 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo việc tổ chức chào cờ tháng 09/2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Từ 7h30 – 8h20 (Sáng thứ hai, ngày 11/09/2017)

(Sinh viên có mặt lúc 7h15 để sắp xếp chỗ ngồi và ổn định tổ chức)

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tròn.

3. Thành phần tham dự:

- Toàn bộ sinh viên học từ tiết 1, sáng thứ hai ngày 11/09/2017;

(Gồm các lớp học phần như danh sách kèm theo)

- Đại diện lãnh đạo Khoa, phòng Đào tạo; Phòng CT&CTSV và Giảng viên có giờ từ tiết 1 của sáng thứ Hai, ngày 11/09/2017;

- Đại diện Đoàn trường.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Phòng Chính trị & Công tác sinh viên:

- Bố trí, sắp xếp chỗ ngồi cho từng lớp; điểm danh SV, theo dõi kết quả thực hiện chào cờ của các lớp và báo cáo Ban giám hiệu.

- Báo cáo tình hình công tác sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017 và một số công tác trong học kỳ I năm học 2017-2018.

4.2. Phòng Hành chính - Quản trị:

- Chuẩn bị Hội trường;

- Chuẩn bị và vận hành hệ thống âm thanh, micro; nhạc bài quốc ca.

4.3. Các Khoa:

Khoa thông báo cho giảng viên lên lớp từ tiết 1 ngày 11/09/2017 tham gia và yêu cầu sinh viên do mình giảng dạy cùng thời gian trên tập trung để tham dự lễ chào cờ.

4.4. Đoàn Trường:

- Phối hợp với phòng Chính trị & Công tác sinh viên trong chuẩn bị nội dung, ổn định và bảo đảm trật tự buổi chào cờ.

Kính đề nghị Khoa và các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với phòng Chính trị & Công tác sinh viên để tổ chức buổi chào cờ tháng 09/2017 đạt kết quả tốt.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM DỰ CHÀO CỜ
SÁNG THỨ HAI – NGÀY 11/09/2017

TT

Khoa

Họ

Tên

Học phần

Ghi chú

1

Cơ bản

Trần Hoàng

Hạnh

ĐLCM của ĐCS Việt Nam

21 SV

2

Cơ bản

Lê T Mai

Thảo

Toán rời rạc

32 SV

3

TMĐT

Trần Ngọc Phương

Thảo

Quản trị học

24 SV

4

ĐTVT

Phan Minh

Nhật

Nghệ thuật chữ

32 SV

5

ĐTVT

Lê Thị

Bình

Kỹ thuật xử lý ảnh

15 SV