Quyết định Về việc ban hành chế độ ưu đãi đối với thí sinh trúng tuyển từ năm tuyển sinh 2017

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

 

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/05/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BTTTT ngày 21/05/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành các chế độ ưu đãi đối với thí sinh trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn từ năm 2017 như sau:

1. Cấp học bổng hỗ trợ học tập

1.1. Cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ đầu tiên cho các sinh viên, học sinh có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1, khu vực 2 nông thôn và khu vực 2 (không tính học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh), với các mức học bổng cụ thể như sau:

-  Sinh viên, học sinh có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1: Học bổng tương đương 75% học phí;

- Sinh viên, học sinh có hộ khẩu thường trú tại khu vực 2 nông thôn: Học bổng tương đương 50% học phí;

-  Sinh viên, học sinh có hộ khẩu thường trú tại khu vực 2: Học bổng tương đương 25% học phí;

1.2. Cấp học bổng hỗ trợ học tập từ học kỳ thứ hai trở đi cho các sinh viên, học sinh có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1 và khu vực 2 nông thôn, có kết quả học tập học kỳ trước đạt loại Khá trở lên (không tính học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh), với các mức học bổng cụ thể như sau:

- Sinh viên, học sinh có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1: Học bổng tương đương 50% học phí;

- Sinh viên, học sinh có hộ khẩu thường trú tại khu vực 2 nông thôn: Học bổng tương đương 25% học phí;

2. Hỗ trợ ký túc xá

Miễn 100% tiền phòng ở ký túc xá theo tiêu chuẩn phòng 8 người cho tất cả sinh viên, học sinh của trường (áp dụng đối với cả sinh viên các khóa trước năm 2017).

Điều 2. Các quy định thực hiện

-  Chế độ ưu đãi áp dụng trực tiếp đối với sinh viên thỏa mãn điều kiện, không chuyển nhượng cho người khác và được chuyển nộp trực tiếp vào học phí học kỳ tương ứng cho sinh viên.

-  Trong mỗi học kỳ, sinh viên thuộc các đối tượng tại Điều 1 nếu đủ điều kiện nhận học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành tại văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ được nhận một học bổng có giá trị cao nhất.

-  Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục xét cấp học bổng và hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên vào đầu năm học. Các đơn vị trực thuộc trường phối hợp cùng tổ chức Đoàn thanh niên nhà trường có trách nhiệm phổ biến, triển khai quyết định này cho toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên được biết và thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ năm học 2017-2018 và thay thế Quyết định số 205/QĐ-CĐVH ngày 29/04/2016 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn về việc ban hành chế độ ưu đãi đối với sinh viên trúng tuyển trong năm tuyển sinh 2016.

Điều 4. Các Trưởng Phòng, Trưởng Khoa, Giám đốc Trung tâm, viên chức và sinh viên của Trường có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.