Thông báo V/v Triển khai mua BHYT bắt buộc đối với HSSV năm học 2017 -2018

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế có sửa đổi, bổ sung một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh, sinh viên.

Căn cứ công văn số 943/CV-BHXH ngày 30/6/2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018;

Bảo hiểm y tế là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là sự kết hợp toàn diện các yêu cầu của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, từ chăm lo sức khỏe ban đầu tại trường học, tới khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Nhằm thực hiện đúng quy định Luật Bảo hiểm y tế và đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho Học sinh, sinh viên. Trạm Y tế thông báo đến HSSV toàn trường làm thủ tục mua BHYT bắt buộc cụ thể như sau:

1. Mức thu: 491.400 đồng/sinh viên/năm

2. Hình thức thu: Phòng KH-TC thu phí bảo hiểm cùng với thu học phí trong học kỳ I năm học 2017-2018.

3. HSSV đã có thẻ BHYT phải photo thẻ và nộp về Tổ y tế trước ngày 30/09/2017 để không thu phí.

Để việc mua BHYT đến HSSV toàn trường đạt kết quả, Phòng CT&CTSV-Trạm Y tế trường kính đề nghị lãnh đạo Khoa chỉ đạo CVHT triển khai đến lớp theo những nội dung trên.