Thông báo V/v tổ chức chào cờ tháng 4/2017

Thực hiện kế hoạch tổ chức chào cờ năm học 2016 - 2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo việc tổ chức chào cờ tháng 4/2017 như sau:

1. Thời gian:

Từ 7 giờ 30 – 8 giờ 20 phút  (Sáng thứ Hai, ngày 03/4/2017)

(Sinh viên có mặt lúc 7 giờ 15 phút để ổn định chỗ ngồi)

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tròn.

3. Thành phần tham dự:

- Toàn bộ sinh viên học từ tiết 1, sáng thứ Hai ngày 03/4/2017;

- Phòng CT&CTSV; đại điện phòng Đào tạo, lãnh đạo Khoa; Giảng viên có giờ từ tiết 1 của sáng thứ Hai, ngày 03/4/2017;

- Đại diện Đoàn trường.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Phòng Chính trị & Công tác sinh viên:

- Bố trí, sắp xếp chỗ ngồi cho từng lớp; điểm danh sinh viên, theo dõi kết quả thực hiện chào cờ của các lớp và báo cáo Ban giám hiệu.

- Mời giảng viên khoa Cơ bản báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4.2. Phòng Hành chính - Quản trị:

- Chuẩn bị Hội trường;

- Chuẩn bị và vận hành hệ thống âm thanh, micro; nhạc và lời bài quốc ca.

4.3. Các Khoa, giảng viên bộ môn:

- Khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên có giờ lên lớp từ tiết 1 ngày 03/4/2017 tham dự lễ chào cờ.

4.4. Đoàn Trường:

- Phối hợp với phòng Chính trị & Công tác sinh viên trong chuẩn bị nội dung, ổn định và bảo đảm trật tự buổi chào cờ.

Kính đề nghị Khoa và các đơn vị có liên quan phối hợp với phòng Chính trị & Công tác sinh viên để tổ chức buổi chào cờ tháng 4/2017 đạt kết quả tốt.