Thông báo V/v nộp hồ sơ thực hiện chế độ miễn, giảm học phí Học kỳ II , Năm học 2016-2017

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 09/2016/TTLT – BGDĐT – BTC - BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí;

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên thuộc đối tượng được hưởng miễn, giảm học phí hoàn tất hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và hồ sơ xét miễn giảm học phí

Stt

Đối tượng

Hồ sơ

I

Miễn học phí (100%)

1

Sinh viên là con liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

- Giấy xác nhận là con của đối tượng chính sách do Phòng LĐTBXH Quận, (huyện) cấp.

- Bản sao thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, thẻ liệt sỹ, giấy chứng nhận người nhiễm chất độc hóa học hoặc Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng có công chứng.

- Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc giấy chứng tử của cha và mẹ do UBND xã cấp.

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.

Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Quyết định tuyên bố về việc mất tích của toà án nhân dân quận (huyện) cấp

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.

Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Giấy xác nhận thuộc đối tượng thuộc trung tâm BTXH quản lý xác nhận.

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.

Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Quyết định của toà án cấp quận (huyện) về việc chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.

Sinh viên có cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Quyết định tuyên bố về việc mất tích của toà án ND quận (huyện)

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.

Sinh viên có cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Giấy xác nhận đối tượng thuộc trung tâm BTXH quản lý xác nhận.

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.

Sinh viên có cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Quyết định của toà án ND quận (huyện) về việc chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.

Sinh viên có Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Quyết định tuyên bố về việc mất tích toà án ND quận (huyện) của cha hoặc mẹ.

- Giấy xác nhận đối tượng thuộc trung tâm BTXH, nhà ở xã hội quản lý cấp.

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.

Sinh viên có Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Quyết định tuyên bố về việc mất tích toà án ND quận (huyện) của cha hoặc mẹ.

- Quyết định của toà án ND quận (huyện) về việc chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.

Sinh viên có Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Giấy xác nhận đối tượng thuộc trung tâm BTXH, nhà ở xã hội quản lý cấp.

- Quyết định của toà án ND quận (huyện) về việc chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng.

3

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã xác nhận

- Quyết định về việc trợ cấp XH của chủ tịch UBND huyện cấp;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã cấp hoặc xác nhận.

- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu

4

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tưởng Chính phủ.

 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Bản sao trích lục Giấy khai sinh hoặc chứng nhận dân tộc thiểu số

- Bản sao có công chứng Sổ hộ khẩu.

- Bản sao Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo có công chứng hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND xã, phường cấp.

- Bản sao Danh sách hộ nghèo do UBND xã phường quản lý

5

Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn

(Các dân tộc: La Hủ; La Ha; Pà Thẻn; Lự; Ngái; Chứt; Lô Lô; Mảng; Cống; Cờ Lao; Bố Y; Si La; Pu Péo; Rơ Măm; BRâu; Ơ Đu)

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Bản sao trích lục Giấy khai sinh

- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú

II

Giảm học phí (50%)

1

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp đư­ợc hư­ởng trợ cấp thường xuyên

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu

- Bản sao công chứng Sổ hưởng trợ cấp hang tháng của cha hoặc mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

- Giấy xác nhận là con đối tượng chính sách do Phòng Lao động thương binh xã hội huyện cấp.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/3/2017, quá thời gian trên Phòng không giải quyết.

Sinh viên tải đơn đề nghị miễn, giảm học phí tại đây (file kèm theo)

3. Địa điểm nộp: Phòng Chính trị & CTSV – P.102 – khu D1

Lưu ý: Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

Kính đề nghị Lãnh đạo Khoa chỉ đạo cố vấn học tập phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.