Thông báo V/v nộp hồ sơ thực hiện chế độ nội trú đối với sinh viên ở KTX Năm học 2016-2017

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 12/2016/TTLT – Bộ LĐTBXH– BGDĐT – BTC ngày 16/6/2016 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú hoàn tất hồ sơ đề nghị hưởng chế độ năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, hồ sơ xét hưởng chính sách sinh viên nội trú

Stt

Đối tượng

Hồ sơ

1

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, người khuyết tật theo quy định của Nhà nước.

 

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú.

- Bản trích lục Giấy khai sinh.

- Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.

- Bản sao Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo có công chứng hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp.

- Đối với sinh viên người dân tộc thiểu số là người khuyết tật có Giấy xác nhận là người khuyết tật do UBND xã cấp hoặc Quyết định của UBND huyện về việc trợ cấp xã hội.

2

Người Kinh thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, biên giới, hải đảo

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú.

- Bản trích lục Giấy khai sinh.

- Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.

- Bản sao Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo có công chứng hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp.

- Giấy chứng nhận có hộ khẩu thuộc vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khan, vùng dân tộc, biên giới, hải đảo do UBND xã cấp

3

Sinh viên là người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc  nội trú

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú.

- Bản trích lục Giấy khai sinh.

- Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng.

- Bản sao Bằng tốt nghiệp trường dân tộc nội trú.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng một lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất hoặc học đồng thời ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì chỉ được hưởng chính sách ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/3/2017, sau thời gian trên Phòng không giải quyết. Sinh viên tải mẫu đơn tại đây (file kèm theo)

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Chính trị & Công tác sinh viên  P.102 – khu D1

Kính đề nghị Lãnh đạo Khoa chỉ đạo cố vấn học tập phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.