Kết quả xét Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên

Thực hiện các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số: 706/QĐ-CĐVH ngày 20/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn về việc ban hành quy định xét học bổng khuyến khích học tập trong sinh viên;

Ngày 22/3/2017, Hội đồng xét cấp học bổng sinh viên đã tiến hành họp xét và trình Hiệu trưởng phê duyệt phương án xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017. Theo đó thự tự ưu tiên xét học bổng như sau: Xét theo Khóa học, ngành học; xét theo Khóa học – Khoa và xét theo Toàn trường.

Học bổng được xét từ Xuất sắc xuống đến hết quỹ học bổng đã được xác định.

Kết quả học kỳ I năm học 2016-2017 cấp học bổng cho 23 sinh viên trong đó 15 sinh viên sinh viên xếp loại học bổng xuất sắc; 8 sinh viên xếp loại học bổng Giỏi.

Xem danh sách tại đây

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên