Quyết định Về việc ban hành Quy định xét học bổng khuyến khích học tập trong sinh viên

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CĐVH ngày 29/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường;

Căn cứ Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét học bổng KKHT cho sinh viên hệ chính quy Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2016-2017

Điều 3. Trưởng các đơn vị, Cố vấn học tập và sinh viên thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

QUY ĐỊNH

XÉT HỌC BỔNG KKHT CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số:706  QĐ-CĐVH  ngày 20/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn)

I. Quy định chung:

- Sinh viên đang học tập hệ chính quy trong Nhà trường đều thuộc diện xét hưởng học bổng nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

- Học bổng khuyến khích học tập được xét 2 lần/năm vào cuối mỗi học kỳ chính của năm học.

- Học bổng khuyến khích học tập được xét theo thứ tự từ loại học bổng xuất sắc trở xuống cho đến hết quỹ học bổng đã được xác định và nằm trong giới hạn nguồn ngân sách cấp cho học kỳ đó.

II. Quy định cụ thể

1. Quỹ học bổng

Quỹ học bổng khuyến khích học tập được trích tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí chính quy mà Nhà trường thu được từ sinh viên trong mỗi học kỳ. Căn cứ Quỹ học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khóa học, ngành học. Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT trong văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV.

2. Tiêu chuẩn xét

- Kết quả học tập học kỳ xếp loại Giỏi trở lên, lấy điểm thi kết thúc học phần lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi hết học phần không đạt trong học kỳ. Không bao gồm các học phần: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.

- Kết quả rèn luyện xếp loại Tốt trở lên; Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào trong học kỳ xét học bổng.

- Số tín chỉ trong học kỳ xét phải từ 15 tín chỉ trở lên, riêng năm 3 phải từ 12 tín chỉ trở lên.

3. Phân loại học bổng

- Học bổng Xuất sắc: Kết quả học tập Xuất sắc và kết quả rèn luyện Xuất sắc.

- Học bổng loại Giỏi: Kết quả học tập loại Giỏi và kết quả rèn luyện Tốt trở lên.

4. Số tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ

- Học bổng Giỏi = Số tiền 1 tín chỉ * Số tín chỉ SV học trong kỳ * Hệ số 1,1

- Học bổng Xuất sắc = Số tiền 1 tín chỉ * Số tín chỉ SV học trong kỳ * Hệ số 1,2

5. Tổ chức thực hiện

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tham mưu cho Hiệu trưởng thông báo về Khoa danh sách sinh viên đủ điều kiện được xét học bổng cho từng ngành học, khóa học và tham mưu cho Nhà trường xét học bổng theo quy trình xét học bổng khuyến khích học tập đã thống nhất.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Nhà trường sẽ xem xét, điều chỉnh và bổ sung để hoàn chỉnh.