Các ngày quan trọng

  • 28/02 - 10/06 24/06 Nhận gửi bài
  • 01/07 07/07 Thông báo kết quả nhận bài
  • 26/06 - 10/07 Đăng ký tham dự hội thảo
  • 15/07 - 16/07 Tổ chức hội thảo
  • 17/08 - 31/08 Xuất bản kỷ yếu và chọn bài đăng trên tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông