Các ngày quan trọng

  • 28/02 - 10/06 Nhận gửi bài
  • 25/06 Thông báo kết quả nhận bài
  • 26/06 - 10/07 Đăng ký tham dự hội thảo
  • 14/07 - 15/07 Tổ chức hội thảo