Chủ đề "Quản trị trường học: truyền thống và hiện đại"

Bao gồm không giới hạn các lĩnh vực như sau

Khoa học giáo dục

 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý, đổi mới chương trình đào tạo
 • Khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo
 • Quản lý tài chính
 • Liên kết Nhà trường – Doanh nghiệp – Xã hội

Khoa học công nghệ

 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ điện, điện tử-viễn thông
 • Công nghệ y - sinh, vi sinh
 • Công nghệ cơ khí
 • Công nghệ cơ - điện tử
 • Công nghệ hóa - vật liệu
 • Công nghệ tự động.